#

NẾU CUỘC ĐỜI ĐÁNG SỐNG THÌ CŨNG RẤT ĐÁNG ĐỂ GHI LẠI