#

Tây tiến đoàn binh không mọc tóc… Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi…

  • Thích
  • ·
  • Trả lời
  • ·
  • Trả lời
  • {{comment.comment_time}}
Edit

View more comment

  • ·
  • Trả lời
  • {{comment_children.comment_time}}